Proč byla kniha Enochova v Bibli „zakázaná“?

4.5/5 - (4 votes)

Kniha Enochova je dílem Noemova pradědečka, o kterém se tvrdí, že byl Bohem vzat do nebe, kde se mu dostalo vize o vesmíru a budoucnosti lidstva. Původně byl text sepsán v aramejštině koncem 2. století před našim letopočtem. Jde o kombinaci několika písemných děl a obsahuje mnoho mesiášských předpovědí a proroctví. Kniha byla široce přijímána a čtena ranými křesťany a Židy, ale nakonec byla z Bible vyloučena, protože mnoho biblistů ji začalo označovat za apokryfní spis.

Možná se ptáte, co vedlo k vyřazení tohoto kdysi posvátného textu. Důvodů je mnoho a jsou dosti rozmanité, zároveň nabízejí pohled do historického kontextu, ve kterém byla kniha napsána a do mocenských bojů, které formovaly ranou křesťanskou církev.

Biblickými učenci považován za neautentický

Jedním z hlavních důvodu odstranění knihy Enochovy z Bible byly vážné výhrady k její pravosti. Přestože se obecně důvěřuje tomu, že většinu knihy sepsal Enoch, značná část byla postupem času revidována, upravena a doplněna mnoha dalšími autory. Existuje dokonce teorie, která tvrdí, že část Enochovy knihy, která se zabývá astronomií byla sepsána křesťanským židem ve 2.století našeho letopočtu.

Zkrátka existuje mnoho důkazů, které ukazují, že byla v letech před narozením Ježíše Krista významně zmanipulována.

Kontroverzní prvky knihy

Kniha Enochova vrhá světlo na kontroverzní témata, o kterých se v Bibli nikde dále nezmiňuje. Příkladem je příběh existence padlých andělů, což se ve skutečnosti dostává do přímého rozporu s Biblí. Myšlenka padlých andělů v podstatě odkazuje na anděly, kteří se spojili s lidskými ženami, což dalo vzniknout rase obrů známých jako „Nephilim“.

Dalším kontroverzním prvkem, který byl součástí první části knihy Enochovy, byla myšlenka „kněžských manželství“. V židovské komunitě to obzvláště kontroverzní téma, protože věřili, že kněží by se měli ženit pouze s panenskými dcerami jiných duchovních, aby udrželi prostředí čisté.

Kniha Enochova dává archandělům roli Ježíše

Dalším důvodem pro vyloučení bylo Enochovo tvrzení, že archandělé jsou zodpovědní za to, aby byli lidé cnostní, očišťovali je od hříchu a poskytovali jim věčný život. Takové přesvědčení je v rozporu s Biblí, protože všechny tyto role jako prostředník pro lidstvo plní pouze Ježíš Kristus, nikoliv archandělé.

Enoch kapitola 40:9-10 uvádí:

„Tohle první je Miguel, milosrdný a trpělivý.“ a druhý, který je ustanoven nad všemi nemocemi a všemi ranami synů lidských, je Rafael; a třetí, který je postaven nad všechny síly, je Gabriel; a čtvrtý, který je založen na pokání pro naději těch, kdo zdědí věčný život, se nazývá Fanuel.‘ 10 A toto jsou čtyři andělé Pána duchů a čtyři hlasy, které jsem v těch dnech slyšel.“

Kromě toho byla církev také znepokojena potenciálním dopadem, který by mohla mít kniha Enochova na její následovníky. Církev považovala poselství knihy za odchylku od svého vlastního učení a obávala se, že by to mohlo vést ke zmatku a neshodám mezi jejími následovníky. To by dále vedlo k míšení nepravdivých informací s učením Bible a kontaminovalo by Boží poselství.

V rozporu s křesťanskou spásou

Enochovo učení je neslučitelné s křesťanským vykoupením. Křesťané věří, že Ježíšova krev je vše, co je potřeba, ale kniha Enochova uvádí, že Bůh potřebuje krev velkého počtu dobrých lidí.

Enochova teologie spásy byla hlavním důvodem, proč tato kniha nebyla zahrnuta do kanónu. Enoch tvrdí, že jediný způsob, jak dosáhnout spásy, je číst knihu a soustředit se pouze na informace obsažené v jejich Nebeských tajemstvích. Enoch 47:4 uvádí:

„A srdce svatých byla naplněna radostí. Neboť byl obětován počet spravedlivých a modlitba spravedlivých byla vyslyšena a krev spravedlivých byla požadována před Pánem duchů.“

Enoch popisuje Boha tak nezúčastněného, že se spoléhá na své anděly, aby ho informovali o tom, co se děje na Zemi.

Závěrem

Stručně řečeno kniha Enochova byla z Bible vyloučena z několika důvodů. Jednám z hlavních důvodů bylo, že byl až příliš kontroverzní a obsahoval pojmy, které církev považovala za nebezpečné a potenciálně rouhačské. Kromě toho ji církev označila ze dezinformační, jelikož ji považovala za hrozbu.

Sdílet: