Popisuje Bible ztracenou Atlantidu?

3/5 - (2 votes)

Ve čtvrtém století př. n. l. napsal Platón legendu o Atlantidě. Všeobecně se má za to, že je vůbec prvním, kdo se Atlantidě zmínil, což vedlo k názoru, že si i celý příběh vymyslel. Co když ale na Atlantidu odkazovala ještě jiná a starší kniha? Je možné, že se už v samotné Bibli dočteme o ztraceném kontinentu?

Klasická teorie o původu Atlantidy vychází ze zpráv o minojské civilizaci. Kultura z doby bronzové, která se proslavila pro své mořeplavby a jejíž centrem byla nádherná Kréta. Mimo ni měli Minojci kontrolu i nad několika dalšími ostrovy a jejich kolonie se rozkládaly i na anatolské pevnině. Přesně takto pospal Platón civilizaci Atlantidy. Mezi těmito kulturami existuje dost podobností.

Ačkoliv minojská teorie není všeobecně přijímaná, existuje mnoho učenců, kteří ji podporují. Jediný problém, který byl proti této teorii vznesen, je ten, že Atlantida se údajně zapojila do násilného dobývání. Platón popisuje, jak muži z Atlantidy vedli válku proti několika středomořským národům.

Pokud jde o Minojskou kulturu, archeologové vědí, že se zapojili do války proti Řekům. Přestože měli velké obchodní impérium, existuje jen málo důkazů, že se zapojili do násilného dobývání. A tady se dostáváme k samotné Bibli.

Bible podporuje teorii Atlantidy tím, že poskytuje určité doplňující informace ohledně aktivity Minojců. Bible totiž zmiňuje Minojce jako Kréťany z doby bronzové. Starověký hebrejský název pro Krétu byl Kaftor. Bible se o lidech z Kaftoru zmiňuje jen několikrát. Jedna z těchto zmínek může souviset s Platonovým příběhem o Atlantidě.

Objevuje se v knize Deuteronomium. Popis je zasazen do doby Mojžíše, který žil kolem roku 1500 před Kristem. Což byla také éra minojské civilizace krátce před tím, než ji mykénští Řekové svrhli. Úryvek Bible popisuje události, které nastaly někdy před Mojžíšovým dnem, i když přesně neuvádí, kdy se staly.

Biblická zpráva o minojských dobyvatelích

Začátek knihy Deuteronomium poskytuje přehled zaslíbené země, tedy země Kanaán. V Deuteronomiu 2:23 najdeme následující informace: „Avijce, bydlící v osadách v okolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.“

Podle tohoto verše Kaftroští dobyli Avijce a převzali jejich území. Přesně tohle popisoval Platon v legendě o Atlantidě. Kaftorští muži jsou ve skutečnosti Minojci. Tudíž i zde je minojská civilizace ztotožňována s Atlantidou. Jde o velmi významný předpoklad. Znamenalo by to, že Bible popisuje, jak Minojci útočí a dobývají část pevniny na pobřeží Středozemního moře.

I když je Bible jako historický zdroj odmítána, demonstruje přinejmenším to, že existovala tradice dobývání Minojců během doby bronzové. A ve skutečnosti existují i nějaké archeologické důkazy podporující minojskou přítomnost v Kanaánu v té době a ještě dříve. Jedním z příkladů je přítomnost minojského zboží Kamares ve městě Aškelon z doby kolem 1800 před Kristem.

Nicméně, bez ohledu na historická fakta, Bible dokazuje, že Minojci z doby bronzové byli připomínáni jako násilní dobyvatelé, což je ve spojitosti s legendou o Atlantidě velmi důležité. V tomto případě by to skutečně znamenalo, že Bible zmiňuje Atlantidu.

zdroj: gr

Sdílet: