Brusel potvrzuje: „Technologie 5G je škodlivá pro lidské zdraví i životní prostředí“

Rada Evropské unie uspořádala zasedání s názvem „Konfigurace digitální budoucnosti Evropy“, jehož závěry zahrnují následující bod: Zdůrazňují, že zavádění technologií, jako jsou 5G a 6G, musí zachovat kapacity donucovacích, bezpečnostních a soudních orgánů k účinnému výkonu jejich legitimních funkcí. Bere v úvahu mezinárodní směrnice o účincích elektromagnetických polí na zdraví.

V tomto smyslu sama Rada EU připomíná platnost rezoluce 1815/2011 (podepsané ve městě Kyjev 27. května 2011) jako mezinárodního pokynu s názvem Potenciální nebezpečí elektromagnetických polí a jeho dopady na životní prostředí.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se působnost elektromagnetického pole takových zařízení stále zvětšuje a stále více ovlivňují naše životní prostředí, což také zvyšuje znepokojení a spekulace. Celý svět je dnes vystaven různým frekvencím elektromagnetického pole, jejichž úroveň se bude s technologickým pokrokem nadále zvyšovat.

Ve skutečnosti to byla sama WHO, který vytvořila termín ELEKTROSMOG pro nebezpečné elektromagnetické záření, které se dělí na ionizující a neionizující záření, podle toho zda je schopné poskytovat ionizující atomy a rozbíjet chemické vazby. Ultrafialové a vyšší frekvence, jako jsou rentgenové nebo gama paprsky, ionizují a představují zvláštní nebezpečí.

Neionizující záření produkují například mobilní telefony, které jsou v současné době rozšířeny po celém světě. Bezdrátová technologie je založena na rozsáhlé sítí pevných antén nebo stanic, které přenášejí informace ve formě vysokofrekvenčních signálů. Na světě existují desítky milionů takových stanic a jejich počet se zavedením technologií páté generace významně zvyšuje.

A právě zde začíná první chyba při přiřazování nesprávné interpretace pokusem zaměnit použití těchto „elektromagnetických polí“ a technologie 5G.

V telekomunikacích je 5G zkratka, používaná k označení páté generace technologií mobilních telefonů, nástupce technologie 4G. Jeho první standardizovaná verze je aktuálně k dispozici, ačkoliv telekomunikační společnosti pokračují ve výzkumu nových technologií pro následující verze. První sítě byly spuštěny v roce 2019 a očekává se, že jejich používání se exponenciálně rozšíří od roku 2020. Rychlost s jakou tato technologie umožňuje procházení na mobilních zařízeních, je až 1,2 gigabitů za sekundu.

To znamená, že technologie 5G pracuje na stejném elektromagnetickém spektru, ale s jinou frekvencí, latencí a intenzitou. Existuje nespočet vědeckých studií, které varují před škodami způsobenými na lidech a životním prostředí, kvůli nevhodnému použití těchto elektromagnetických polí.

Znalosti, které věda o těchto případech má, jsou natolik rozsáhlé, že právě v samotném parlamentním shromáždění byla opakovaně zdůrazněna důležitost závazku státu chránit životní prostředí a zdraví, ja je uvedeno v mnoha dopisech úmluvách, prohlášeních a protokolech z konference OSN o životním prostředí a Stockholmské deklarace z roku 1972.

Shromáždění se rovněž odvolává na svou předchozí práce v této oblasti, včetně doporučení 1863 o životním prostředí a zdraví, doporučení 1947 o hluku a světelném znečištění a obecné doporučení 1885 pro vypracování dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech a právu na zdravé životní prostředí a v neposlední řadě doporučení 1430 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně záležitostí životního prostředí.

Pokud jde o normy nebo limity pro emise elektromagnetických polí všech typů a frekvencí, shromáždění doporučilo použití principu ALARA, tj. úrovně tak nízké, jak je rozumně možné, nejen pro takzvané tepelné účinky, ale také atermické nebo biologické účinky vyzařování nebo vyzařování elektromagnetických polí. Pokud vědecké hodnocení nestanoví riziko s dostatečnou jistotou, měla by se navíc uplatnit zásada předběžné opatrnosti.

Elektromagnetická pole poškozují lidské zdraví i životní prostření nevyjímaje zvířat, a to je nepopiratelné. Svědčí to také bohaté vědecké materiály, vytvořené v posledních desetiletích. Velká nevědomost určitých hromadných sdělovacích prostředků vyvolává ještě větší zmatek. Proto Rada Evropy prosazuje usnesení č. 1815/2011 „zásadu obezřetnosti“, která je obsažena v článku 191 Smlouvy o fungování Evropské unie a požaduje od členských státu následující:

  • Přijměte veškerá opatření, k eliminaci vystavení elektromagnetickým polím, zejména co se týče dětí a mladých lidí, u nichž je riziko nádoru v hlavě vyšší.
  • Znovu zvažte vědecké závěry současných norem expozice stanovených Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením. A uplatněte princip ALARA tj. nejnižší možnou úroveň, a to jak pro tepelné účinky, tak pro termické nebo biologické a účinky elektromagnetických emisí nebo záření.
  • Provádět informační a osvětové kampaně o rizicích potenciálně škodlivých dlouhodobých biologických účincích na životní prostředí a lidské zdraví, zejména zamřených na děti, dospívající a mladé lidi v reprodukčním věku.
  • Věnujte zvláštní pozornost „elektrosenzitivním“ lidem postižených syndromem intolerance na elektromagnetická pole a přijetí zvláštních opatření na jejich ochranu, včetně vytváření „bílých oblastí“, které nejsou pokryty bezdrátovými sítěmi.
  • Zvyšte úsilí v oblasti výzkumu nových typů antén, mobilních telefonů a zařízení za účelem snížení nákladů, úspory energie a ochrany životního prostředí a lidského zdraví, jakož i podpořte výzkum a vývoj telekomunikací založených na jiných technologiích stejně účinných, ale méně škodlivých pro životní prostředí.
  • Stanovte prahové hodnoty prevence pro úrovně dlouhodobého vystavení mikrovlnám uvnitř budov, v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, nepřesahující 0,6 voltu na metr a ve střednědobém horizontu jej snížit na 0,2 voltu na metr.

Veškeré podpůrné studie a materiály najdete v seznamu zde

Zdroj: GAE

Sdílet:
Loading...